Products

PITTASHAMAK
ARSHOGHNA
C.P.V
LAKSHADI
A.K PILLS
T.R.G
KSHAR
AMPACHAK
Y.G
ANULOMAK
ASTHISANDHANKAR LEP
DM MIXTURE
SHWASAGHNA
SKIN POWDER
DRAKSHYADI KASHAY
BILVAVLEHA
SHWASARISHTA
MAHARASNADI KASHAY
AMRUTARISHTA
HRUTPRASH
BRAHMI GHRUT
PHALA GHRUT
OBESITY MIXTURE
P.T.G.G
Asthiposhak
Adulsa/Vasa Ghrut
M.T.K. Ghrut
Vanari Awaleha
Dashamool Kashay
Nirgundi Oil
Mahabala Oil
Kesharaj Oil
Brahmi Sneha
P8 Kashay
A.R.Kashay
G.D.Kashay
Yashthimadhu Ghrut
VTR Grut
ERS Oil
H.T. Oil
Vidari Awaleha